Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony www. anna-steffan.com  ( dalej jako „Strona”)

Warunki korzystania ze strony oraz świadczenia usług

Metoda RTT® (która jest forma hipnoterapii) nie jest substytutem porady medycznej ani psychologicznej. Nie jest diagnostyką i leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie obejmuje porad ani sugestii dotyczących leczenia. Klient ustala formę leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mają charakter edukacyjny.

Informacje i produkty przedstawione na stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, ani leczenia, ani uzdrawiania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Metoda RTT® nie może być stosowana u osób cierpiących na epilepsję, schizofrenię czy też inne formy psychozy.

Nie jestem ani lekarzem, ani psychiatrą. Nie diagnozuję, nie leczę, nie uzdrawiam. 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze Strony oraz z usług przedstawionych na Stronie. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z usług Usługodawcy, regulują w szczególności zasady korzystania ze Strony, w tym kwestie odpowiedzialności Usługodawcy.

1) O NAS

Właścicielem Strony jest Anna Steffan, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą pod adresem 2 rue de l’Argile, 67800 Hoenheim, Francja. Przedsiębiorca wpisany do rejestru handlowego we Francji:

Le REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DES ETABLISSEMENTS SIRENE,

pod numerem SIREN 879 641 306, dyrektor ds.publikacji. 

Numer telefonu: +33 609 590 892

Adres poczty elektronicznej: annasteffan.pl@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Klient- podmiot dokonujący zakupu towarów i usług na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na runku
 2. Konsument– Zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, „konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową”.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług przedstawionych na  Stronie; a także warunki i zasady korzystania ze Strony
 5. STRONA – serwis internetowy dostępny pod adresem https://anna-steffan.com
 6. USŁUGA –  usługi prezentowane w na Stronie
 7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży USŁUG w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem
 8. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające parametry USŁUGI.
 10. USLUGODAWCA – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi

3) INFORMACJE OGOLNE   

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony
 2. Niniejszy Regulamin określa: zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady realizacji Usług przez Usługodawcę
 3. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na Stronie.

4) ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Klient korzysta z funkcjonalności dostępnych Stronie
 2. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  – podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  – dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
  – dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  – korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Państw Unii Europejskiej oraz postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
  – korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  – korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy
  – wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

5) WLASNOSC INTELEKTUALNA

Dostęp do niniejszej witryny daje użytkownikowi prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z niej.

Wszystkie elementy opublikowane na niniejszej stronie, w tym teksty, zdjęcia, logotypy i marki, stanowią dobra intelektualne w rozumieniu Kodeksu własności intelektualnej. W związku z tym wszelkie wykorzystanie w formie przedstawiania, modyfikowania, powielania, w całości lub w części, które mogłoby mieć miejsce bez zgody autorów lub osób uprawnionych, jest nielegalne.

6) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy podpisać dokument zatytułowany „Umowa”, który Usługodawca wysyła do Klienta. Podpisanie tejże Umowy stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Podpisanie tejże umowy przez Klienta oznacza ze Klient zapoznał się i akceptuje w pełni zasady niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 2. Wybór terminu realizacji Usługi określany jest indywidualnie przez Klienta
 3. Informacje o Usługach podane na Stronie stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z opisem Usługi
 5. Opis usługi dostępny na Stronie stanowi integralną część Regulaminu i stanowi podstawę do dostarczenia Usługi
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu płatności należnej za Usługę na konto  Usługodawcy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 7. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz Fakturę
 8.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia wraz ze specyfikacja Zamówienia.

7) CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Ceny Usług podawane są w walucie Euro i są cenami BRUTTO.
 • Klient ma możliwość dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego   bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy lub za pomocą karty płatniczej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku braku wpłaty Klienta w terminie 48 godzin przed wybranym przez Klienta terminem świadczenia Usługi.

8) SZCZEGÓŁOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż zapoznał się z opisem oferowanej przez Usługodawcę usługi i w pełni rozumie metody stosowane przez Usługodawcę w celu realizacji usługi.
 2. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, iż ma świadomość, że hipnoterapia, medytacja i ćwiczenia oddechowe nie zastępują diagnozy i opieki lekarskiej oraz że ewentualne zmiany w procesie leczenia (np. rezygnacja z przyjmowania zalecanych leków) muszą odbyć się po konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 3. Dokonując zamówienia Usługi, Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi z pełnym zaangażowaniem oraz stosowania się do zaleceń Usługodawcy.
 4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wykonanie spersonalizowanego nagrania oraz wykorzystywania go podczas świadczenia Usługi.
 5. Usługodawca posiada pełne prawa autorskie do treści nagrań dokonywanych podczas świadczenia Usługi.
 6. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Usługodawcę związane są z wprowadzeniem Klienta w stan hipnozy i innymi technikami, które są niezbędne podczas procesu realizacji Usługi.
 7. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie gwarantuje rezultatów i powodzenie realizacji Usługi zależy od zaangażowania Klienta.
 8. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że brak rezultatów nie może być podstawą do zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Akceptując Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty wynikające ze świadczenia Usługi.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Le client qui est un consommateur au sens de l’art. 22 du Code civil, a le droit de résilier un contrat à distance, sans donner de motif, en soumettant une déclaration pertinente par écrit ou par e-mail à annasteffan.pl@gmail.com, conformément aux dispositions de la loi, dans un délai de 14 jours.
 2. En cas de résiliation d’un contrat à distance, le contrat est considéré comme nul. Ce que les parties ont témoigné est retourné tel quel. Le retour doit être effectué immédiatement, au plus tard dans les 14 jours.
 3. Dans une situation où le consommateur, après notification préalable d’une demande de service, exerce alors le droit de résilier le contrat, il est alors obligé de payer les services fournis par l’entrepreneur conformément au Règlement jusqu’à la résiliation du contrat .
 4. Le droit de résiliation d’un contrat conclu en dehors des locaux commerciaux ou à distance n’est pas disponible pour le consommateur en ce qui concerne les contrats de prestation de services, si le Prestataire de services a entièrement exécuté le service conformément au Règlement avec le consentement exprès du consommateur.

10) GWARANCJE NA USŁUGI

 1. Reklamacje związane z działaniem Strony, w tym reklamacje dotyczące zakupu Usług, Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: annasteffan.pl@gmail.com , lub pisemnie na adres: 2 Rue de l’Argil, 67800 Hoenheim, Francja.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Warszawy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.